Друк

УДК 504.064.43:628.4
Головін В.В. к.т.н., Гаращук Н.І., Діковський М.В.

Однією з найгостріших екологічних проблем у Запорізькій області є ситуація у сфері поводження з відходами. 

Масштабність ресурсовикористання і енергетично-сировинна спеціалізація економіки регіону призводять до значного утворення і накопичення відходів. Найбільш небезпечні містять важкі метали, нафтошлами, гальванічні розчини, хлорорганічні відходи.

Відходи є одним з найбільш вагомих факторів забруднення навколишнього середовища і негативного впливу на всі компоненти довкілля. Інфільтрація від захоронених відходів на полігонах, пилоутворення в процесі їх розміщення, вітрова та водна ерозії, інші фактори міграції токсичних речовин приводять до забруднення підземних та поверхневих вод, атмосферного повітря, земельних ресурсів, ведуть до зменшення сільськогосподарського виробництва. На 54 взятих на облік сміттєзвалищах, полігонах, шламонакопичувачах, відвальних господарствах області, які займають площу 1061,5 га, за орієнтовними оцінками розміщено близько 146,6 млн. тонн твердих побутових та промислових відходів.

Ситуація, що склалася в області у сфері поводження з відходами потребує термінового вирішення цілої низки проблем.
Однією із таких проблем є удосконалення системи управління у сфері поводження з відходами як на державному і регіональному рівнях, так і на рівні підприємств, для чого необхідно мати об’єктивну і оперативну інформацію щодо усіх ланок поводження з відходами, починаючи від їх утворення і закінчуючи їх видаленням чи переробкою. Увесь цикл “життєдіяльності” відходів повинен бути прозорим та доступним органам державного управління для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Вищеозначена проблема частково вирішується в Запорізькій області за допомогою інформаційно-аналітичної системи (ІАС) “Відходи” та інформаційної системи "Реєстри", що спроектовані фахівцями КНВП “ЕКОЦЕНТР”, м. Запоріжжя.
Система ІАС “Відходи” вже понад п’яти років функціонує в Держуправлінні екоресурсів в Запорізькій області. За цей час вона неодноразово удосконалилася. На теперішній час практично повністю автоматизовано процес видачі лімітів на утворення та розміщення відходів, прийняття заявок та видачі  дозволів на розміщення відходів, ведення журналу інспекторських перевірок промислових підприємств тощо. 
Взаємодія з природокористувачами теж провадиться в автоматизованому режимі за допомогою програми "Ліміт відходів",встановленої на робочих місцях природокористувачів, які формують проекти лімітів на електронних носіях, що заносяться в базу даних ІАС “Відходи” Держуправління. Після корегування та узгодження лімітів на утворення та розміщення відходів ІАС "Відходи" формує відповідний файл на електронних носіях з узгодженими лімітами для природокористувачів.

Фахівці Держуправління мають можливість отримати інформацію щодо узгоджених лімітів, виданих дозволах на розміщення  побутових та промислових відходів. Також завжди доступна  інформація щодо населених пунктів області, місць видалення відходів на території області, підприємств та місць тимчасового розміщення відходів на їх території, переліку відходів, компонентів відходів, обсягів утворення та розміщення відходів у розрізі часу та певних адміністративних районів.

ІАС “Відходи” є складовою частиною системи моніторингу довкілля Запорізької області.
У 2005 році ІАС “Відходи” була рекомендована Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем Міністерства екології та природних ресурсів України для застосування усіма територіальними органами Мінприроди України. Інформаційні потоки в ІАС “Відходи” наведено на рис. 1.  


Рис.1

Проблема державного обліку і паспортизації відходів, яка є надзвичайно актуальною вирішується за допомогою інформаційної системи "Реєстри",яка являє собою комплексну автоматизовану інформаційну систему збору, обробки, зберігання та аналізу інформації щодо об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та місць видалення відходів і складається із “Реєстру об'єктів утворення відходів”, “Реєстру об'єктів оброблення та утилізації відходів”  та “Реєстру місць видалення відходів”.

Інформаційна-аналітична система “Відходи” та інформаційна система “Реєстри” забезпечують фахівців різних ланок державних природоохоронних органів оперативною та об’єктивною інформацією у сфері поводження з відходами.
Але проблеми з інформаційного забезпечення органів державного управління у сфері поводження з відходами ще далекі від свого вирішення. Розширення та вдосконалення системи інформаційного забезпечення у цій сфері передбачено у ході виконання заходів “Програми поводження з токсичними відходами в Запорізькій області”, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради у 2005 році. 

ЛІТЕРАТУРА:
1.Закон України “Про відходи”.3.Програма поводження з токсичними відходами в Запорізькій області /Головін В.В., Гаращук Н.І., Діковський М.В. та ін. - Запоріжжя: КП “Запорізька міська друкарня “Дніпровський металург”, 2005.-170 с.
2. Програма моніторингу довкілля Запорізької області / В.В. Головін, Н.І. Гаращук, В.Т. Коба та ін. / Під ред. В.В. Головіна. – Запоріжжя: ЗМДКД “Дніпровський металург”, 2001. – 181 с.
3. Головін В.В., Гаращук Н.І., Діковський М.В. Моніторинг довкілля у сфері поводження з відходами. Матеріали другої науково-практичної конференції «Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України (16-19 квітня 2002р., м. Львів)» - К.: Товариство “Знання України”. – 2002. – С. 291-294.
4. Головін В.В. Інформаційно логічна структура регіональної системи моніторингу довкілля // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. - № 5. – С. 73 - 79
.