Друк

УДК 658.657
II Міжнародна науково-практична конференція "Екологічна безпека:проблеми і шляхи вриішення": Зб. наук. ст. 2007 р.
Головін В.В. к.т.н.,
Коба В.Т.

Запорізька область відіграє важливу роль у формуванні економічного потенціалу держави, розвитку її зовнішньоекономічної діяльності. Область входить у п'ятірку самих техногенно-навантажених регіонів України. Висока концентрація промислового й сільськогосподарського виробництва створили величезне навантаження на біосферу. Серед проблем екологічної безпеки, однією з  найгостріших є проблема накопичення  твердих побутових відходів (ТПВ). На початок 2007 року кількість ТПВ (разом із промисловими відходами) становить понад 165 млн. тонн. В області близько 88 полігонів і сміттєзвалищ загальною площею 181,5 га.  Ситуація, що складається в Запорізькій області щодо поводження з ТПВ, може бути кваліфікована як складна. За  рік на полігони та сміттєзвалища видаляється майже 1,5 млн.куб.м  ТПВ (4,3 % від загальної кількості по Україні). Але ця цифра відображає тільки ту частину ТПВ, відносно якої була зроблена спроба обліку їх обсягів підприємствами комунального господарства та місцевими органами влади. 

Існуючий розрив між накопиченням ТПВ і заходами, спрямованими на запобігання їх утворення, розширення утилізації, знешкодження та видалення, загрожує поглибленням екологічної кризи з усіма наслідками, що витікають.

Муніципальні органи витрачають 20-30 відсотків своїх бюджетів на збирання й видалення відходів. Основна частина цих витрат - приблизно 70%, пов’язана з витратами на транспортування. Бюджетні кошти, що виділяються місцевими органами влади, через свою обмеженість практично не передбачають відновлення  основних  фондів, ремонт технічних засобів, реконструкцію. 

Рівень збору й видалення побутових відходів у населених пунктах області. 

Збирання та вивезення ТПВ у містах та селищах здійснюється комунальними спеціалізованими підприємствами та приватними автопідприємствами. Порівняно з минулими роками, коли збиранням та перевезенням ТПВ займалися тільки великі комунальні транспортні підприємства, сьогодні зростає участь приватного сектора. Небезпечні відходи, а також шини й акумулятори збираються централізовано спеціальними підприємствами. У таблиці наведені обсяги утворення та видалення ТПВ у 2006 році за даними статистичної звітності за формою МТП-14, що надають підприємства, стосовно поводження з ТПВ. 

Населений пункт Утворено ТПВ, т Видалено ТПВ, т
м. Запоріжжя 204253 185802
м. Мелітополь 9157 32697
м. Бердянськ 38610 26226
м. Енергодар 26839 2748
м. Токмак 6199 6156

Якщо показники обсягів збору й видалення відходів у містах обласного підпорядкування відрізняються, то у багатьох районах у сільській місцевості взагалі не робиться спроб їх визначення. Це свідчить про дуже низький рівень організації збору відходів у сільської місцевості. У переважній більшості сільських населених пунктів фактично відсутня система видалення ТПВ. В останні роки у більшості сіл та селищ міського типу набула поширення практика вивозу сміття на окраїну у балки, яри, посадки, вздовж доріг. Причиною цього явища є як велика вартість транспортування, так і відсутність жорстких фінансово-економічних та адміністративних стягнень, штрафів і покарань відносно порушників правил поводження з ТПВ. Перший крок на шляху вирішення цієї проблеми зроблено у м. Запоріжжі, де під кураторством Управління з питань екології Запорізької міської ради функціонує підрозділ екологічної міліції, однією з задач якого є нагляд за санітарним станом навколишнього середовища, виявлення порушників та проведення роботи з населенням щодо роз’яснення  правил поводження з ТПВ.

Діюча система заготівлі вторсировини і  її переробки

У зв'язку з поступовим виснаженням природних ресурсів, набуває особливого значення максимальне використання вторинної сировини, видобутої з ТПВ. З розвалом СРСР припинила функціонувати система збору й утилізації ТПВ. Незважаючи на те що рівень заготівлі вторсировини в останні роки зріс, він залишається надзвичайно низьким. Існуючий світовий і вітчизняний досвід доводить, що проблема знищення й захоронення ТПВ у значній мірі може бути вирішена роздільним збиранням відходів, їх сортуванням і рециклінгом (вторинним використанням). тпв можна розглядати як велике джерело потенційно цінних компонентів, що у разі їхнього витягу й накопичення в промислово значимих обсягах можуть стати новим сировинним ресурсом. Раціонально організована система збору ТПВ повинна враховувати цей фактор і бути орієнтованою на витяг цих корисних компонентів з метою їхнього використання. Відомо, що в побутових відходах великих міст у середньому знаходиться 30% органічних речовин, придатних для готування компосту,  близько 23% папера, від 8 до 17 % скла, від 30 до 40% пластику ( у залежності від часу року), шкіри, дерева й інших матеріалів. Слід зазначити, що система збирання та заготівлі відходів як вторинної  сировини, охоплює лише міське населення області, при цьому і в містах до системи заготівлі вторсировини не залучено переважну частину мешканців сектору індивідуальної забудови. Для організації системи заготівлі вторсировини необхідні значні засоби (спеціалізовані контейнери, машини) й, саме головне, необхідна відповідна підготовка населення і механізм його стимулювання.

Функціонування існуючих полігонів твердих побутових відходів

Як і в цілому по Україні, в Запорізькій області захоронення відходів у переважній більшості випадків здійснюється на полігонах та звалищах. Основним осередком утворення та розміщення відходів є обласний центр місто Запоріжжя та найбільші міста: Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Токмак. Захоронення ТПВ на полігонах відбувається за усталеною схемою вивантаження та розрівнювання з періодичною технічною рекультивацією. Переважна їх кількість працюють у режимі перевантаження з порушенням проектних показників, без дотримання належних заходів безпеки. На сьогоднішній день 90% полігонів ТПВ не відповідають сучасним санітарно-екологічним вимогами, створюють проблеми, пов’язані з утворенням фільтрату, забрудненням повітря, поверхневих і підземних вод, розвитком небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ. 

Будівництво полігонів ТПВ потребує значних коштів. Тільки будівництво протифільтраційного екрана на площі 1 га, відповідно до вимог забезпечення екологічної безпеки і європейських стандартів, потребуватиме як мінімум від 750 тис. до 1 млн. грн. І це, не враховуючи витрат на дослідження, проектування й будівництво полігона в цілому. 

Слід відзначити, що у системі поводження з ТПВ почався процес децентралізації управління та прийняття рішень. Тарифи на надання послуг по збору й захороненню відходів установлюються на місцевому рівні. Незважаючи на це, децентралізація системи управління у сфері поводження з ТПВ не прискорила процес залучення приватних ініціатив. Але деякі приклади свідчать про те, що в кожній ланці у сфері поводження  з відходами, де можливе одержання прибутку, комерційні структури можуть починати роботу й успішно функціонувати. Прикладом цього є довгострокова оренда ТОВ “Ольф” територій полігону ТПВ у м. Запоріжжі з перспективою подальшого впровадження сміттєпереробного виробництва.

На замовлення Запорізької обласної держадміністрації фахівцями КНВП “Екоцентр” була розроблена Програма поводження з твердими побутовими відходами в Запорізькій області (далі – Програма). Програма охоплює широке коло питань, пов’язаних з ліквідацією чи обмеженням негативного впливу ТПВ на довкілля та здоров’я людини, із урахуванням сучасного стану економіки в області, перспектив її соціально-економічного розвитку. 

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть зменшенню обсягів утворення, забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини. Програмою передбачається досягнення повного охоплення послугами із збирання відходів до 2010 року у великих містах: Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, для малих населених пунктів  області з чисельністю мешканців від 500 до 10000 - до 2012 року.

На основі проведених розрахунків Програмою передбачається з 2008 по 2012 рік залучення 38 млн.грн. для оновлення парку сміттєвозних машин (придбання близько 150 одиниць спец автотранспорту) та 11 млн.грн. на оновлення контейнерного господарства (придбання близько 13000 одиниць контейнерів у т.ч. спеціальних для збирання вторсировини). На  облаштування контейнерних майданчиків у населених пунктах області потрібно близько  2 млн.грн. Це дозволить охопити послугами зі збирання та вилучення ТПВ усе населення області, включаючи населення сільських населених пунктів.

На  впровадження технологій роздільного збирання, сортування ТПВ та утилізації вторсировини необхідно 6,5 млн.грн. На цьому напрямку передбачається: 

Створення мережі сміттєперевантажувальних станцій із сортувальним обладнанням, сміттєпереробних підприємств потребує залучення близько 40 млн. грн.   

На впорядкування, технічне переоснащення, реконструкцію, рекультивацію, будівництво полігонів для захоронення ТПВ за попередніми розрахунками потрібно залучити більше 100 млн. грн.

З наведених вище цифр видно, що лише за рахунок бюджетних коштів, вирішення проблем у сфері поводження з ТПВ  неможливо. Недостатність необхідних технічних і фінансових ресурсів змушує шукати шляхи зниження обсягів утворення відходів. Широке впровадження роздільного збору ТПВ, переробка відібраних цінних компонентів дозволить звести до мінімуму обсяги ТПВ, що підлягають захороненню на полігонах. Мінімізувати утворення ТПВ можна шляхом впровадження економічних механізмів, що спонукують населення до сортування сміття ще в місці його утворення, тобто у місці проживання. Для того щоб збільшити ефективність такого підходу, повинна бути впроваджена диференційована система оплати за попередньо відсортовані відходи. Така система може припускати  нульову ставку оплати за відходи, відібрані в спеціальні контейнери: для ПЕТ пляшок, пластику, скла. Уперше в області роздільний збір ТПВ впроваджується в м. Запоріжжі (ПЕТ-тара та скло). 

У такий спосіб може бути здійснений перехід від існуючої системи оплати за «вивіз сміття» до системи, коли кожен квартиронаймач буде платити за реально утворену кількість ТПВ, що буде реальним важелем до мотивації мінімізації їхнього утворення.

Потрібно залучення коштів інвесторів, як вітчизняних так і іноземних. Показовим прикладом набуття досвіду у цьому питанні є Угода про створення суспільного підприємства для збору та переробки ТПВ між КП «Коммунсантрансекологія», ТОВ «Ольф» та компанією з Німеччини «Remondes», яка створила  такі ж  підприємства  в 20-ти європейських державах, а також у Китаї, Японії, Австралії. Керівництвом міста Запоріжжя було вивчено досвід у цій сфері в кількох містах Німеччини: в Магдебурзі, Оберхаузені та в Франкфурті на Майні. Запоріжжя - перше місто в  Україні, що будує  партнерські відносини з  компанією «Remondes».

На прикладі великого індустріального центру компанія  «Remondes» має намір упровадити  європейські стандарти якості у сферу поводження з ТПВ при участі комунальних підприємств. Найближчим часом на контейнерних майданчиках у запорізьких дворах будуть встановлені біля 6000 тисяч нових контейнерів для роздільного збору пластику, скла, паперу і харчових відходів. Їх виробництво налагоджено запорізькими підприємствами. На малюнку наведено зовнішній вигляд контейнерів.

По технічній документації, що надана компанією  «Remondes» виготовлено першу сміттєсортувальну лінію. Її вартість складає близько 1,5 млн. грн., що у декілька разів менше за лінію німецького або французького виробництва. 

Незабаром на території полігону ТПВ м. Запоріжжя суспільне підприємство планує будівництво сучасного сміттєпереробного підприємства.

Таким чином, досвід, набутий у м. Запоріжжі у питаннях вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами на основі залучення закордонних інвесторів дозволяє зробити висновок, що  найкращі компанії проявляють зацікавленість і  готові інвестувати значні кошти у сферу поводження з ТПВ. Пошук партнерів у цьому напрямку дозволить досягти широкомасштабного впровадження сучасних перспективних технологій збору та переробки ТПВ і забезпечить в остаточному підсумку більш гармонічні стосунки між людиною і навколишнім середовищем, що відповідають сучасним вимогам.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про відходи” із змінами.

2. Програма поводження з токсичними відходами в Запорізькій області /Головін В.В., Гаращук Н.І., Діковський М.В. та ін. - Запоріжжя: КП “Запорізька міська друкарня “Дніпровський металург”, 2005.-170 с.

3. Головін В.В., Гаращук Н.І., Діковський М.В. Моніторинг довкілля у сфері поводження з відходами. Матеріали другої науково-практичної конференції «Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України (16-19 квітня 2002р., м. Львів)» - К.: Товариство “Знання України”. – 2002. – С. 291-294.