Друк

УДК 504.064
Головін В. В., канд. техн. наук
ТОВ «Інститут регіональних екологічних досліджень», м. Запоріжжя, Україна 2011р.

Серед основних заходів по стабілізації і подальшого поліпшення екологічної ситуації  в Україні особливе місце відводиться розвитку державної системи моніторингу довкілля, яка ґрунтується на регіональних системах моніторингу. Вимога часу полягає у комплексному підході до обробки та аналізу екологічних даних, прогнозування та управління станом навколишнього природного середовища (НПС), інформування громадськості та на­селення.

Сьогодні кожний регіон України (в основному) має:

У той же час державні органи влади, органи самоврядування, громадськість, населення не достатньо забезпечені оперативною узагальненою екологічною інформацією.

У зв'язку з чим виникла необхідність у створенні автоматизованої системи оприлюднення (інформування) про екологіч­ний стан регіону (далі Система) з єдиним банком даних по складовим навколишнього природного середовища, з можливістю оперативного аналізу поточної ситуа­ції і узагальненого представлення екологічного стану території. Вирішення цієї задачі за останні два роки дозволило провести інформаційну адаптацію даних системи моніторингу до­вкілля до потреб фахівців обласної державної адміністрації та територіа­льних органів, донести екологічну інформацію до громадськості за допомогою автоматизованих інформаційних засобів (табло, WЕВ-сайту, телебачення).

Системи повинна була відповіда­ти завданням, визначеним:

Інформаційно Система використовує дані єдиного екологічного банку регіонального інформаційно-аналітичного центру моніторингу.

Системи базується на принципах:

В процесі створення Системи:

В результаті роботи Системи для різних споживачів формується детальна, узагальнена та аналі­тична інформація.

Інформація про забруднення компонентів НПС (дивись рисунок), інспекційну та дозвільну діяльність, результати оцінки екоризиків, надзвичайні ситуації надходять до регіонального ІАЦ системи, де обробляється і узагальнюється фахівцями за допомогою прикладного ПЗ. Після чого узго­джена адміністрацією Системи інформація про стан НПС надходить до ВЕБ сайту, ЗМІ, інформаційних табло колективного користування.

Єдиний банк даних створено з метою зберігання, аналізу, узагальнення інформації по різних напрямках охорони довкілля, отримання відповідних звітів та побудови екологічних карт. Інформація збирається від 15 природоохоронних організацій області.

Дані, що надходять в систему, зберігаються постійно в екологічному банку регіональ­ного інформаційно-аналітичного центру і не підлягають використанню в комерційних цілях. Адміністрування регіонального банку даних на сьогодні забезпечується Держуправлінням охорони на­вколишнього природного середовища області. Координацію взаємодії між су­б'єктами і регіональним банком даних Системи забезпечує Держуправління разом з обласною державною адміністрацією. Відповідальність за достовірність даних спостережень несуть керів­ники організацій, що надають інформацію.

Спеціалізоване автоматизоване робоче місце «ЕКОІНФОРМ» має доступ до єдиного банку еколо­гічних даних та дозволяє обробляти і узагальнювати вхідні дані від суб'єктів системи з метою отримання аналітичної інформації і підготовки звітів для оприлюднення. Крім того, засобами ГІС технологій ведеться підгото­вка екологічних тематичних мап за напрямками роботи Системи на основі інформації єдиного регіо­нального банку даних.

Інформація про за­бруднення різних складових довкілля регіону може бути поширена на зовнішні засоби рек­лами (інф. табло, бігборди), ЗМІ: газети, телебачення, радіо, електронні ЗМІ.

В результаті було досягнуто забезпечення:

Зрештою працездатна Система інформування задовольнить інтереси всіх учасників та користувачів системи:

Впровадження такої Системи сьогодні актуально як для прийняття оперативних управлінських рішень та вироблення відповідної природоохоронної стратегії, так і для інформування громадськості і населення про екологічний стан в регіоні.

Інститут регіональних екологічних досліджень допомагає в реалізації національної політики України у сфері охорони довкілля, створюючи складові регіональних інформаційно-аналітичних систем моніторингу довкілля нового покоління.

 

ЛІТЕРАТУРА 

1.        Головін В.В. Інформаційно логічна структура регіональної системи моніторингу довкілля // Еколо­гія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2004. - № 5. - С. 73- 79.

2.       Головін В.В. к.т.н., Бройде І.Л.. Методологія побудови сучасної регіональної системи моніторингу навколишнього природного середовища. Матеріали науково-практичної конференції «Моніторинг навколишнього середовища. Науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення (18-22 вересня 2006р., АР Крим, м. Коктебель)» - К.: НПЦ "Екологія наука техніка". - 2006. - С. 88-92.

3.       Головін В.В., Гаращук Н.І., Діковський М.В. Підходи до розроблення програмного забезпечення регіо­нальної системи моніторингу довкілля. Матеріали науково-практичної конференції «Моніторинг на­вколишнього середовища. Науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення (18- 22 вересня 2006р., АР Крим, м. Коктебель)» - К.: НПЦ "Екологія наука техніка". - 2006. - С. 92 - 95